Tårfilmen

Torra ögon är en sjukdom som uppstår när kroppen inte längre klarar av att upprätthålla en sund, skyddande tårfilm på ögats yta. Det sker typiskt när ett eller flera av de körtelsystem som skapar tårfilmen inte kan leverera i tillräcklig mängd eller kvalitet.

En sund tårfilm består av två huvudkomponenter. Vatten och olja som bildar varsitt skikt i tårfilmen. Vatten utgör huvudparten och kommer från tårkörtlar som sitter på baksidan av de övre ögonlocken. Vattnet rinner stilla ner över ögonens yta ner till
utlopp i ögonvrån, där det pumpas in i näshålan och genom svalget ner i magen. Pumparna aktiveras varje gång vi blinkar.

Oljeskiktet bildas i körtlar som finns inne i våra ögonlock (de Meibomska körtlarna). Muskler i ögonlocken pressar fram oljorna till öppningar på ögonlockskanterna alldeles bakom ögonfransarna. Dessa muskler aktiveras också varje gång vi blinkar. När det övre ögonlocket öppnas dras en tunn hinna av olja upp över vattenskiktet och bildar det yttre skyddet mot den omgivande luften och skyddar mot för hög avdunstning av vatten på ögats yta.

Oljehinnan kan hålla tårfilmen intakt i 20 – 30 sekunder. Nerver registrerar när den brister och skickar en signal till hjärnan. Hjärnan skickar en signal till muskler i ögonlocken att blinka och om nödvändigt till körtlarna att öka produktionen. På det sättet håller hjärnan tårfilmen i en bra, sund balans.

Det är avgörande för en bra och stabil syn att tårfilmen är intakt. Tårfilmen spelar en kritisk roll för hela det arbetet som ögat utför, så vi kan se tydligt och skarpt.

Torra ögon

Om ett eller flera körtelsystem sviktar, kommer tårfilmen i obalans och avdunstningen av vatten från ögats vattenskikt ökar. Tårfilmen innehåller salt och en rad näringsämnen, försvarsämnen och dylikt som skyddar ögat mot virus, bakterier och andra mikrober. När vatten avdunstar kvarstår salt och de övriga ämnena, så i takt med avdunstningen stiger saltkoncentrationen (osmolariteten) i den tårfilm som finns kvar på ögat.

Det yttersta cellagret på ögat bildar en slemhinna som tårfilmens vattenskikt häftar fast vid. När tårfilmens saltkoncentration stiger, utlöses en kedjereaktion som leder till torra ögon:
1) den ökade saltkoncentrationen irriterar och torkar ut de slemproducerande cellerna
2) uttorkade slemceller producerar mindre slem, eller inget slem
3) brist på slem gör tårfilmen ännu mer ostabil med ytterligare vattenförlust
4) saltkoncentrationen stiger ännu mer

På det sättet bildas en ”ond cirkel” som driver sjukdomen till att förvärras löpande.

Den ökade saltkoncentrationen irriterar också nerverna på ögats yta och det märks i form av sveda eller klåda. Saltkoncentrationen kan bli så hög, att den salta tårfilmen dödar cellerna på ögats yta. Innan de slemproducerande cellerna dör, skickar de larmsignaler till immunförsvaret; det utlöser inflammation och allvarlig grad av torra ögon.

Förhöjd osmolaritet är det centrala kännetecknet som definierar och driver sjukdomen torra ögon och utlöser symptomen.

Orsaker till torra ögon

• Problem i de Meibomska körtlarna är huvudorsaken till torra ögon (sjukdommen MGD betyder felfunktion i de Meibomska körtlarna).
Blefarit (inflammation på/i ögonlocken) är en annan väsentlig orsak.
• Många mediciner har som biverkning en dämpande effekt på tårfilmens körtlar (speciellt de vattenproducerande); antihistaminer är bland de värsta.
• Datoranvändning, användning av surfplatta och telefon gör att ögats blinkfunktion kopplar av så att tårfilmen inte förnyas och hålls i sund balans.
• Kontaktlinsbruk och laserbehandling försämrar känsligheten i de nerverna som övervakar tårfilmen och informerar hjärnan. När hjärnan inte får signaler reagerar den inte på problem, och så startas den onda cirkeln.
• Konserveringsmedel i ögondroppar förstör de slemproducerande cellerna.
• Tvål och tvålliknande ämnen i rengöringsprodukter och kosmetik som används på eller nära ögonlocken, kommer att tränga in i tårfilmen och förstöra oljeskiktet.
• Ålder spelar också en roll; vatten- och oljekörtlarnas funktion försämras gradvis i takt med att vi blir äldre.

Behandling

Det första steget i en behandling är att stoppa den onda cirkeln och ge ögonens celler och körtlar möjlighet att återgå till normalt tillstånd. Det görs enklast med en ögondroppe med passande låg osmolaritet.

Nästa steg är om möjligt att återetablera hela eller delar av funktionen i det körtelsystem som har problem. Alternativt att supplera löpande med det änmen tårfilmen saknar.

De senaste åren har det kommit en rad behandlingsmöjligheter för huvuddelen av de som har torra ögon – där problemet är brist på bra olja. Din ögonspecialist kan hjälpa dig att hitta den behandling som passar dig (Läs mer om MGD
och blefarit).

Vid brist på vatten är behandlingsmöjligheterna mer begränsade; oftast är ögondroppar för att supplera vattenskiktet den bästa hjälpen.

Vid val av ögondroppar är det några få viktiga förhållanden att hålla styr på:
• Dropparna ska alltid vara utan konserveringsmedel. Nu för tiden finns en ny typ av flaska med sterilfilter i toppen, så konserveringsmedel är överflödigt; alternativt finns fortfarande ögondroppar i endospipetter som inte heller behöver konserveringsmedel.
• Ögondropparna ska ha en passande osmolaritet så att den onda cirkeln hålls i ro.
• Till sist skall de vid långvarig användning (över 3 månader) innehålla de viktiga elektrolyterna (näringsämnen till slemcellerna), speciellt bikarbonat och kalium; annars förstör ögondroppen slemcellerna.

Ögondroppar 
MGD
Blefarit

OsmoTears Ultra Low